Dela med andra

Solceller eller energiskog på jordbruksmark

Publicerad 2021-06-16


Om uppdragsgivaren
MDH är Sveriges största högskola och har campus i Eskilstuna och Västerås. Närmare 20 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, kammarmusik och opera.

På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående.

MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
KORT BAKGRUND / SHORT BACKGROUND
Solceller är på stark frammarsch i Sverige då produktionskostnaderna för solel stadigt har minskat under senare år. Det finns en stor potential att producera solel även i Sverige. Enbart genom att utnyttja en fjärdedel av lämpliga tak och fasader på byggnader skulle det kunna ge i storleksordningen 10% av Sveriges elproduktion.

I framtiden förutspås en starkt ökad elanvändning och vi kommer att behöva mer solel än vad som kan produceras på byggnader. Markbaserade stora solcellsanläggningar nyligen nått ”grid parity” i Sverige och uppges kunna konkurrera med Nord Pool spotpris för el. En fråga kan då bli hur vi bäst utnyttjar tillgänglig mark för generering av energi. ”Agrivoltaics” där man kombinerar solceller och odling på samma mark har under senare väckt ett ökande intresse då man får dubbel nytta av marken och markens yteffektivitet ökar.

Det föreslagna examensarbetet ska studera skillnader i yteffektivitet och andra egenskaper hos markbaserade solcellsanläggningar jämfört med odling av energiskog och andra energigrödor på jordbruksmark.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER / EXAMPLES OF POSSIBLE TASKS:
• Agrivoltaics
o Vilka olika typer av installationer finns för ”agrivoltaics” där solceller och odling kombineras. Litteraturstudier vad olika leverantörer erbjuder, som exempelvis Next2Sun, BayWa r.e., Remtec och Sun’Agri.

• Yteffektivitet
o Hur mycket energi kan produceras per yta med solceller som är markbaserade i solcellsparker eller där solceller kombineras med odling på jordbruksmark i form av ”agrivoltaics” i Sverige?
o Hur mycket energi kan produceras per yta med energiskog eller energigrödor på jordbruksmark i Sverige?

• Regelverk
o Vilka regelverk finns för installation av solceller på jordbruksmark i Sverige? Finns regionala skillnader mellan exempelvis Skåne och Västmanland?
o Vilka eventuella stödsystem finns i Sverige för solceller respektive energiskog på jordbruksmark?
o Påverkas eventuellt jordbruksstöd om solceller i form av ”agrivoltaics” installeras på jordbruksmark även om odlingen fortsätter på marken? I Tyskland mister jordbrukaren stödet för odling även om en installation av typen ”agrivoltaics” görs.

• För- och nackdelar
o För- och nackdelar med produktion av solel respektive biobränsle på jordbruksmark? Kan e-metanol tillverkad med solel konkurrera med etanol tillverkad av biobränsle från jordbruksmark?

• Ekonomi
o Ger solceller, energiskog eller energigrödor bäst långsiktig lönsamhet för markägaren?

• Framtida policy
o Rekommenderad framtida policy för solceller jämfört med energiskog eller energigrödor på jordbruksmark?

• Skriva rapport
• Muntlig presentation vid MDH vid arbetets slut

Arbetet utförs vid Mälardalens högskola.

KONTAKTPERSON / CONTACT PERSON
Bengt Stridh, Universitetslektor vid MDH, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52


Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
Mälardalens högskola
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Box 883, 721 23 VästeråsTillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2021-10-01

Genomförandeperiod
2021, HTBookmark and Share