Dela med andra

Riskful Play - Försäkringar och rörelseytor

Publicerad 2021-02-03


Om uppdragsgivaren
Riskful Play är en satsning av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Satsningen Riskful Play vill stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende för att möta barn och ungas behov av rörelse som triggar leklust och nyfikenhet.


Beskrivning av examensarbetet
Samhället har blivit allt mer överbeskyddande, man glömmer bort när man senast exponeras för scenarion som triggade leklust, nyfikenhet och känslan av risk. Genom att utsättas för risker genom lek utvecklas vår förmåga att hantera risk och öva på våra motoriska färdigheter. Detta stärker i sin tur oss som individer.

Kommunens försäkringar har förändrats pga den höga andelen föräldrar som köper barnförsäkringar, som i sin tur har lett till ökade försäkringsärenden och stämningar de senaste åren. Rörelseytor blir allt svårare att anlägga då säkerhetskraven blir hårdare. Lösningen har varit att följa EU-stander mer slaviskt, något som gör att skolgårdar har blivit dyra att anlägga. EU-stander leder även till en minskad involvering av barnen i frågan om deras ytor och som i sin tur indirekt bryter mot Barnkonvention som är sedan 1 jan 2020 lag i landet.

Samtidigt visar Boverkets rapport *Grundskolor och friytor att ytorna på skolor minskar och där 43 % av landets skolgårdar är godkända eller uppfyller kraven för rörelse per m2/elev.

Syftet är att ta fram ett underlag som upplyser kommuner, stadsplanerare, skolor och andra som har inflytande eller jobbar med aktivitet och rörelse på olika sätt att få en bild av förändringen som sker. Samt belysa utmaningarna och föreslå framtida lösningar.

Frågeställningar i projektet kan t.ex. kunna vara;
Hur uppfattar man som kommun sina offentliga anläggningar för lek och rörelse?

Vilka utmaningar har man i form av säkerhet när man anlägger nya rörelseytor?

Hur upplever man sitt eget arbete som försäkringsbolag eller kommun när det kommer till användarnas säkerhet på anläggningarna?

Hur upplever man att utvecklingen kring säkerhetsfrågor på anläggningarna har gått?

Hur upplever man att tjänstemännens arbete påverkas av säkerhetsföreskrifter, standarder och försäkringsärenden?

Uppfylls barns rörelsebehov idag på befintliga ytor?

Hur mycket har barn fått vara med i processerna i framtagningen?

Kontaktperson
Ahmad Al-Breihi
0725716717
Parkvägen 2
186 36 VallentunaTillbaka
  Utbildningsområde
Beteendevetenskap/Samhällsvetenskap

Uppdragsgivare
Riskful play / Korpen / Vallentuna Kommun

Ort
Stockholm

Sista ansökningdag
2021-03-15

Genomförandeperiod
2021-vårtermin/höst

Länkar
Uppsatsförslag - PDF
Satsningens hemsida


Bookmark and Share