Dela med andra

Återvinning av och energiåterbetalningstid för solcellsmoduler

Publicerad 2019-12-05


Om uppdragsgivaren
Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
KORT BAKGRUND
Att generera el med hjälp av solceller är på stark frammarsch i både världen och i Sverige. På lång sikt har solenergi potentialen att svara för merparten av världens energiförsörjning. En fråga att fundera över är i vilken mån material i solcellsmoduler kommer att återvinnas i framtiden och hur det ska gå till, då det med tiden kommer att bli stora avfallsmängder. Med tanke på att vi allt mer måste gå mot en cirkulär ekonomi är det väsentligt att i framtiden ha ett fungerande återvinningssystem för solcellsmoduler. Minst 80 procent av solcellsmodulerna ska återvinnas och minst 70 procent förberedas för återanvändning eller materialåtervinning från 2015 enligt ett WEEE-direktiv [1]. Är det tillräckligt? Direktivet innebär att exempelvis själva solcellerna inte behöver återvinnas, det räcker att återvinna glasframsidan och aluminiumramen för att klara detta krav [2].
En annan vinkling skulle även kunna vara att studera energiåterbetalningsstid ”energy payback time” för solcellsmoduler [7]. Det vill säga hur lång tid tar det innan solcellsmodulerna har producerat lika mycket energi som krävdes för att producera dem.

UPPGIFT
• Litteraturstudie. Här anges exempel på tänkbara frågeställningar.
Vilka material finns i en solcellsmodul?
Hur stor andel har de olika material av en solcellsmoduls vik?
Hur går återvinning av solceller till idag i Sverige och i världen [3]? Vilka material i en solcellsmodul återvinns idag?
Hur stor andel farligt avfall finns i kiselsolceller?
Finns det material i en solcellsmodul som inte återvinns idag?
Skiljer sig återvinningen mellan olika solcellsteknologier, som kisel och tunnfilmsteknologier som CIGS och CdTe?
Vilka regelverk och riktlinjer finns för återvinning av solceller i Sverige och i världen idag
Vilka planer finns för återvinning av solceller i Sverige [4]?
Hur stora mängder avfall från solcellsmoduler finns det idag och hur förväntas mängderna öka om 10-20 år?
Hur lång är energiåterbetalningstiden i Sverige för olika solcellsteknologier?
• Intervjuer av VAFAB, återvinningsföretag, solcellsleverantörer, Länsstyrelsen i Västmanland och andra relevanta aktörer angående återvinning av solceller.
• Föreslå en plan för hur solceller ska återvinnas i framtiden i Sverige.
• Skriva rapport.
• Muntlig presentation vid MDH vid arbetets slut.

Arbetet utförs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län och Mälardalens högskola.

KONTAKTPERSONER
Bengt Stridh, Universitetslektor vid MDH, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52
Boel Schaulin, klimatstrateg vid Länsstyrelsen i Västmanlands län, Boel.schaulin@lansstyrelsen.se, 010-224 92 18

REFERENSER
[1] Linda Kaneyrd. Energimyndigheten. Miljöpåverkan och avfallshantering av solceller. Föredrag vid Solforum.
[2] David Grossman. All energiproduktion påverkar miljön. Energivärlden. 2017-12-29.
[3] PVcycle. http://www.pvcycle.org/pvcycle_document/recycling-of-pv-modules/
[4] Trots storsatsning på solceller – Sverige saknar specifik plan för återvinning. SVT 2019-07-24
[5] Framtidens solel i östra Mellansverige. http://www.framtidenssolel.se/
[6] Energimyndigheten. Soelportalen. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/
[7] Photovoltaics report. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems.Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
Mälardalens Högskola
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Box 883, 721 23 VästeråsTillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2020-12-31

Genomförandeperiod
2020, HTBookmark and Share