Dela med andra

Värde av solel i Sverige

Publicerad 2018-10-24


Om uppdragsgivaren
Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Beskrivning av examensarbetet
Förslag examensarbete inom energiteknik /
Suggestion on degree project within energy engineering

Titel/Title:
Värde av solel i Sverige

Kort bakgrund/short background:
Sveriges regering har satt som mål att landets elproduktion ska vara 100% förnyelsebar år 2040. Energimyndigheten har i ett förslag till strategi för solel i Sverige angett 5-10% solel som möjligt i Sverige elmix 2040. Idag svarar solel bara för ca 0,2% av den svenska elproduktionen, men installationerna av solcellssystem är på stark frammarsch, se Figur 1.

Figur 1 Ackumulerad installerad solcellseffekt i Sverige [1].
De flesta solcellsinstallationer i Sverige görs på småhus. Den producerade solelen används delvis i husen, men en stor andel blir ett överskott som säljs. Den egenanvända och sålda solelen har olika värden, se exempel i Figur 2. Ekonomin för en solcellsinvestering bestäms därför både av värdet för egenanvänd och såld solel [2] [3]. Värdet för solelen beror delvis av vilket elhandelsbolag och elnätbolag man har. Eftersom det finns ca 140 elhandelsbolag och ca 155 elnätbolag finns det väldigt många olika varianter av värden för solel.

Figur 2 Exempel på värde av egenanvänd och såld solel [3].

Uppgift/Task:
1. Litteraturstudie. Vilka stödsystem finns för solenergi i Sverige.
2. Vad är värdet av egenanvänd och såld solel för olika aktörer, exempelvis privatpersoner, jordbrukare, bostadsrättsförening, företag och BRF?
Göra beräkningar för olika fall gällande de 5-10 största elhandelsbolagen och de 5-10 största nätbolagen.
3. Hur påverkar värdet av solelen lönsamheten för solcellsinvesteringar? Mallarna som togs fram i projektet ”Investeringskalkyl för solceller” [2] kan användas.
4. Skriva rapport enligt MDH:s rapportmall.
5. Muntlig presentation på MDH vid arbetets slut.

Referenser
Exempel
[1] National Survey Report of PV Power Applications in Sweden – 2017.
http://www.iea-pvps.org/?id=93
[2] Investeringskalkyl för solceller.
https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119
[3] Värde av egenanvänd och såld solel – uppdatering 20181016.
http://bengtsvillablogg.info/2018/10/17/varde-av-egenanvand-och-sald-solel-uppdatering-20181016/
[4] Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/10/sou-201876/

Kontaktperson/Contact person:
Bengt Stridh, universitetslektor vid MDH, bengt.stridh@mdh.se, 021-10 73 52


Kontaktperson
Bengt Stridh
bengt.stridh@mdh.se
021-10 73 52
Mälardalens högskola
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Box 883, 721 23 Västerås


Tillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Mälardalens högskola

Ort
Västerås

Sista ansökningdag
2019-03-01

Genomförandeperiod
2019, VTBookmark and Share